Pan Cake

Regulamin

§ 1 DEFINICJE
Logowanje – bezpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Pan Cake prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pancake-pl.com
Sprzedawca

Sp.z o.o. Viktand

NIP 6751517965
REGON:361489850

Telefon: +48 792101307
Al. Plk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514, Kraków

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres sklepu: ul. Jugosłowiańska 17,03-984, Warszawa

Adres e-mail: pancakesklep@gmail.com

Telefon: +48 792101307

§ 3 KONTO

   1. Logowanie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Klienta.

   1. Kupującemu, konto daje dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień , sprawdzenie statusu zamówienia czy możliwość samodzielne kierować danymi Kupującego.

   1. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

   1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

   1. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

   1. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać lista do Sprzedawcy na adres e-mail: pancakesklep@gmail.com, dalej będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  § 5 REKLAMACJE

    1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail pancakesklep@gmail.com

    1. Rozwiązanie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

    1. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie poniżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

   Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

   Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
   Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji .
   Dodatkowe informacje:
   – Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem, usługą “e-przesyłka”, nadanych do paczkomatów.
   – Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

   W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
   a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

   b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

   Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

   ZWROTY
   Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   Klient obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy odesłać na adres: Pan Cake ul. Jugosłowiańska 17 U6 03-984, Warszawa
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz do paczkomatów. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
   Sklep dokonuje zwrotu należności (wraz z ustawowymi odsetkami) za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy określony przy dokonaniu zamówienia) w ciągu 7 dni kalendarzowych na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.
   Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

   § 6 DANE OSOBOWE

     1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

     1. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.

     1. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

     1. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.

    § 7 ZASTRZEŻENIA

      1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

      1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

      1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

      1. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
       a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
       b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
       c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

      1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

      1. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
       odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: pancakesklep@gmail.com skutkiem czego będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

      1. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

      1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

      1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

     UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU – Plik do pobrania

     WAŻNE:
     Wynajem i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Po przeczytaniu umowy wynajmu.
     Nie posiada możliwości wysłanie i zwrotu przez pocztę lub kuriera.

     Close Mój koszyk
     Close Lista życzeń
     Close Ostatnio oglądane
     Close
     Close
     Kategorie